Administracja kadry i działu płac

Super User

Glico jako wyspecjalizowana jednostka - agencja pracy tymczasowej - zapewnia rozwiązania zmniejszające obciążenia firmy związane z pozyskiwaniem pracowników, całą obsługę administracyjną począwszy od rekrutacji i selekcji, a kończąc na podpisaniu umów, kontroli badań lekarskich i obsłudze kadrowo-płacowej.

Glico prowadzi wszystkie procesy rozliczania i administracji pracowniczej. Działania te są koordynowane przez managerów posiadających odpowiednie przygotowanie oraz doświadczenie w tym zakresie.

Glico może przejąć od Państwa prowadzenie teczek osobowych, naliczania pensji, nadzór i rozliczanie urlopów, sprawozdawczość do ZUS, kontakty z PIP. Przejmiemy nieproduktywne działy Państwa firmy, a Państwo zajmujecie się tym, co jest dla Was kluczowe i czym zyskacie przewagę nad konkurencją. Oferowana usługa pozwala skupić się Naszym Klientom w codziennym działaniu na obszarach przynoszących im realne zyski. Ponadto, outsourcing kadr i płac jest rozwiązaniem, które umożliwia zmniejszenie kosztów administracyjnych firmy i zapewnienia poprawność prowadzonej dokumentacji kadrowo-płacowej, na co udzielamy gwarancji. Częste zmiany Prawa Pracy i rozporządzeń ZUS wymagają bowiem nieustannego śledzenia przepisów, zatrudnia specjalistów oraz ustawicznego uaktualniania programów naliczających wynagrodzenia. Outsourcingowa obsługa kadrowo-płacowa uwolni Państwa firmę od tych uciążliwych obowiązków oraz konieczności rozbudowywania działów, które nie zajmują się produkcją czy bezpośrednim wykonywaniem usługi, a jedynie administracją.

W ramach usługi outsourcing oferujemy Państwu:

Administrację płac

Naliczanie i administracja wynagrodzeń na zewnątrz firmy to korzyści ekonomiczne i gwarancja uszczelnienia informacji o wynagrodzeniach wewnątrz firmy. Posiadamy procedury i systemy kontroli wewnętrznej oraz narzędzia informatyczne pozwalające prowadzić pełny nadzór nad tymi informacjami. Oferujemy pełen zakres usług, które obejmują między innymi:

 • ewidencję danych kadrowych w systemie kadrowo-płacowym
 • zarządzanie wynagrodzeniami:
 • sporządzanie list płac
 • obliczanie obciążeń (składki ZUS, zaliczki PIT) związanych z wypłatą wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, w tym obciążeń z tytułu Funduszu Pracy i ZFŚS
 • naliczanie wynagrodzeń chorobowych, urlopowych, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, odpraw
 • obsługiwanie przelewów
 • przygotowywanie deklaracji i raportów na potrzeby ZUS, US, GUS, PFRON
 • przygotowywanie rozliczeń z ZUS, US i PFRON
 • przygotowywanie rocznych deklaracji PIT 11/40
 • ustalanie uprawnień urlopowych (wymiar urlopu, urlop należny, bilanse urlopowe)
 • dokonywanie przeglądów dokumentacji płacowej
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych dla GUS w zakresie informacji wynikających z prowadzonej dokumentacji kadrowej,
 • przygotowanie wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami w ZUS i podatkami w US (trzy razy w roku),
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych, w tym: bilansu, rachunku wyników oraz informacji dodatkowej (sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale – jeśli występuje taki obowiązek) i rocznego rozliczenia podatku dochodowego,
 • przygotowywanie dokumentów i obsługa podczas audytu.

Administrację kadr

 • prowadzenie i aktualizacja teczek osobowych pracowników
 • zgłaszanie pracowników do ZUS
 • obsługę przyjęcia nowego pracownika do firmy
 • przygotowywanie dokumentów kadrowych, m.in. umów o pracę, świadectw pracy, aneksów do umów
 • ustalanie uprawnień pracowniczych w zakresie urlopów i prowadzenie ewidencji urlopowej
 • monitorowanie ważności badań lekarskich i przygotowywanie skierowań na badania wstępne i okresowe
 • monitorowanie aktualności szkoleń BHP
 • obsługę pracowników w zakresie sporządzania: zaświadczeń o zatrudnieniu, zaświadczeń o zarobkach, świadectw pracy
 • dokonywanie przeglądów akt osobowych
 • raportowanie zgodnie z wymaganiami Klienta
 • reprezentowanie Klienta podczas kontroli prowadzonej przez uprawnione organy administracji państwowej
 • przygotowywanie korekt list płac, deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych ZUS
 • projektowanie regulaminów: pracy, wynagradzania, premiowania, ZFŚS
 • przygotowywanie korekt list płac, deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych ZUS
 • pełną obsługę umów o pracę oraz umów cywilno – prawnych( w tym umów zlecenia, umów o dzieło, kontraktów menedżerskich).
Kategoria: